We maken de wereld stiller

Wij zijn uw specialist voor geluidsisolerende en geluidswerende producten producten voor industriële en technische toepassingen.

We maken boten stiller

Van zeiljacht tot motorboot, de Cellofoam-materialen hebben zich bewezen als ideaal voor geluidsbescherming.

We maken bouwmachines stiller

Of het nu gaat om graafmachines, kranen, tractoren, walsen of maaidorsers - idealiter worden

We maken landbouwmachines stiller

Of het nu gaat om graafmachines, kranen, tractoren, walsen of maaidorsers - idealiter worden

We maken wielladers stiller

Of het nu gaat om graafmachines, kranen, tractoren, walsen of maaidorsers - idealiter worden

We maken veegmachines stiller

Comfortabel reizen en rustig kunnen werken - dat maken wij

We maken warmtepompen stiller

Of het nu gaat om een warmtepomp, ventilatieapparaat of airconditioningsysteem

Leverings- en betalingsvoorwaarden

§ 1  Algemeen

1.   Deze leverings- en betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met onder-
      nemers in de uitoefening van hun commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit en met publie-
      krechtelijke rechtspersonen.

2.   De contractuele relaties tussen Cellofoam International GmbH & Co. KG ("de verkoper") en de
      klanten ("de koper") zijn uitsluitend gebaseerd op deze leverings- en betalingsvoorwaarden.
      Tegenstrijdige, aanvullende of van deze leverings- en betalingsvoorwaarden afwijkende voor-
      waarden van de koper worden hierbij afgewezen. Dergelijke voorwaarden zijn alleen van
      toepassing als ze in individuele gevallen uitdrukkelijk schriftelijk door de verkoper zijn erkend.

3.   Alle afspraken, die tussen de verkoper en de koper worden gemaakt met het oog op de uitvoering
      van de bestelling, moeten in dit contract schriftelijk worden vastgelegd.

§ 2  Totstandkoming contract, inhoud van het contract

1.   Een bestelling wordt als geaccepteerd beschouwd, als binnen twee weken na de besteldatum
      door de verkoper een schriftelijke orderbevestiging wordt afgegeven.

2.   Alle verkoopovereenkomsten worden slechts afgesloten voor bepaalde leveringstermijnen,
      hoeveelheden, artikelen en kwaliteiten. Beide partijen zijn hieraan gebonden.

3.   Herschikking in het kader van de geplaatste bestelling is alleen toegestaan ​​met wederzijds
      goedvinden. Bovendien worden bestellingen niet geannuleerd.

4.   De geleverde goederen voldoen uitsluitend aan de normen, richtlijnen en testen, zoals die
      worden genoemd in de materiaalgegevensbladen, die golden op het moment dat de
      overeenkomst werd gesloten, zoals die uitdrukkelijk schriftelijk met de koper zijn overeen-
      gekomen, of aan andere, uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen specificaties. Onbeduidende,
      technisch onvermijdelijke afwijkingen in kwaliteit, kleur, breedte, gewicht, uitrusting of uitvoering,
      alsook gebruikelijke afwijkingen zijn mogelijk. De verwachtingen van de koper met betrekking
      tot de goederen of het gebruik ervan vormen geen overeenkomst over de staat ervan, tenzij
      uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen.

§ 3  Prijzen, betalingen, te late betalingen

1.   Tenzij anders vermeld in de orderbevestiging, of anders schriftelijk overeengekomen, zijn de
      prijzen van de verkoper af fabriek, inclusief verlading op de fabriek, maar exclusief vracht,
      overslag, speciale verpakking op verzoek van de koper, verzekering, douanerechten en wettelijke
      omzetbelasting; deze kosten, rechten en belastingen zijn voor rekening van de koper.

2.   De koopprijs is verschuldigd op het moment dat de goederen klaar zijn voor verzending, uiterlijk
      bij levering. Uitstel van de vervaldatum is uitgesloten.

3.   Facturen moeten netto binnen 30 dagen na factuurdatum betaald zijn. Afwijkingen hiervan
      dienen schriftelijk te worden overeengekomen.

4.   Leveringen in het buitenland vinden alleen plaats na betaling vóór levering of ter
      beschikkingstelling, tenzij vooraf schriftelijk anders is overeengekomen.

5.   De dag waarop de verkoper over het betaalde bedrag kan beschikken, geldt als dag van
      betaling.

6.   Betaalopdrachten, cheques en wissels worden slechts aanvaard na een bijzondere
      schriftelijke overeenkomst en uitsluitend op grond van uitvoering, waarbij alle incasso-
      kosten en kortingskosten in rekening worden gebracht.

7.   De koper kan de vorderingen van de verkoper alleen verrekenen, als zijn tegenvorderingen
      onbetwist, wettelijk vastgesteld of erkend zijn door de verkoper. De koper kan slechts een
      retentierecht doen gelden voor zover zijn tegenvordering is gebaseerd op dezelfde contractuele
      relatie.

8.   De verkoper is niet tot leveren op basis van dit of enig ander contract verplicht, zolang de
      koper niet naar behoren aan zijn betalingsverplichtingen uit dit of een ander contract heeft
      voldaan. Andere rechten van de verkoper om prestaties te weigeren enz. blijven onaangetast.

9.   Na het verstrijken van de betalingstermijn treedt verzuim op zonder aanmaning.

10. Indien de koper met betaling in gebreke blijft, is de verkoper gerechtigd om, vanaf het
      intreden van de wanbetaling, vertragingsrente in rekening te brengen van 9 procentpunten
      per jaar, boven het betreffende basistarief. Verdere aanspraken van de verkoper, met name
      aanspraken op schadevergoeding en herroepingsrecht, blijven onaangetast.

11. Worden de verkoper, na het sluiten van het contract, feiten bekend, die aanleiding kunnen
      geven om de solvabiliteit van de koper in twijfel te rekken, dan heeft de verkoper het recht
      om vóór de verdere uitvoering van de bestelling volledige betaling of een overeenkomstige
      borgsom te eisen, of als er geen redelijke termijn voor volledige betaling of zekerheid kan
      worden afgesproken, uit het contract terug te treden. Er is o.a. sprake van twijfel aan de
      solvabiliteit van de koper, als er sprake is van permanente inbeslagnames of andere hand-
      havingsmaatregelen, als een insolventieprocedure wordt ingeleid tegen de activa van de
      koper, of als de opening van een dergelijke procedure wordt afgewezen wegens gebrek aan
      activa. Indien in het eerste geval reeds levering heeft plaatsgevonden, is de gehele koopprijs
      direct verschuldigd. Verdere aanspraken van de verkoper blijven onaangetast.

§ 4  Levering, levertijd

1.   Leveringen vinden plaats af fabriek, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

2.   Levering in gedeelten is toegestaan, tenzij levering in gedeelten voor de koper, met
      inachtneming van de belangen van de verkoper, onredelijk is.

3.   De levertijd volgt uit de orderbevestiging.

4.   Aan een afgesproken levertijd (leveringstermijn of leverdatum) wordt voldaan, als de
      goederen de fabriek verlaten voor het moment dat deze verstrijkt, of als de verkoper
      heeft gemeld dat de goederen klaar zijn om afgehaald of verzonden te worden. Naleving
      van de levertijd is afhankelijk van de juiste, in het bijzonder tijdige, zelfvoorziening van de
      verkoper, tenzij de verkoper verantwoordelijk is voor de onjuiste zelfvoorziening. In geval
      van onjuiste zelfvoorziening heeft de verkoper het recht om het contract te herroepen. De
      verkoper stelt de koper er onmiddellijk van op de hoogte indien de verkoper gebruik wenst
      te maken van zijn herroepingsrecht en betaalt de eventueel door hem van de koper ontvangen
      vooruitbetalingen terug.

5.   Indien de koper in gebreke blijft met de acceptatie van een bestelling, is de verkoper gerechtigd
      vergoeding te eisen van de daardoor ontstane schade, tenzij de koper niet verantwoordelijk is
      voor het niet accepteren van de goederen. Bovendien heeft de verkoper, als de koper in gebreke
      blijft met de acceptatie van een bestelling, het recht om vergoeding te eisen van eventuele extra
      kosten. In het bijzonder heeft de verkoper het recht, om de goederen tijdens de vertraging van de
      acceptatie, op kosten van de koper op te slaan. De kosten voor het opslaan van de zaken worden
      forfaitair vastgesteld op € 60,-- per kalenderweek, of een gedeelte daarvan, plus € 6, - netto per
      bezette vierkante meter per kalenderweek, of een gedeelte daarvan. De kosten van opslag kunnen
      voor het eerst als volgt worden gedeclareerd, afhankelijk van de aanvang van het verzuim van
      acceptatie:

      Voor leveringen binnen Duitsland of binnen de EU:
      - Begin van het verzuim van acceptatie op een maandag of dinsdag: opslagkosten vanaf de
        daarop volgende kalenderweek, beginnende op maandag.
      - Begin van het verzuim van acceptatie op een woensdag, donderdag of vrijdag: vast tarief voor
        opslag vanaf de week volgende op volgende kalenderweek, beginnende op maandag.

      Voor leveringen buiten de EU:
      - Begin van het verzuim van acceptatie op een maandag of dinsdag: opslagkosten vanaf de
        daarop volgende kalenderweek, beginnende op maandag.
      - Begin van het verzuim van acceptatie op een woensdag, donderdag of vrijdag: vast tarief
        voor opslag vanaf de week volgende op volgende kalenderweek, beginnende op maandag.

      Verdere aanspraken van de verkoper blijven onaangetast. De koper heeft het recht om te
      bewijzen dat de verkoper geen of significant lagere kosten heeft gemaakt.

6.   De verkoper levert, op schriftelijk verzoek en zonder verdere kosten, een fabriekscertificaat
      conform DIN EN 10204. Andere documenten of diensten die door de koper worden aange-
      vraagd en afzonderlijk moeten worden voorbereid, zullen tegen kostprijs in rekening worden
      gebracht.

7.   In geval van vertraging in de levering, heeft de koper het recht om zich, na het mislukken van
      een redelijke uitstelperiode die hij aan de verkoper heeft gesteld na vertraging in de levering -  
      en als de verkoper verantwoordelijk is voor de vertraging in de levering - uit het contract terug
      te trekken. Op verzoek van de verkoper, is de koper verplicht om binnen een redelijke termijn
      te verklaren of hij zich uit de overeenkomst terugtrekt en/of, in plaats daarvan, schade-
      vergoeding eist, of wil dat er geleverd wordt.

§ 5  Risico-overdracht

      Het risico van onopzettelijk verlies en onbedoelde beschadiging gaat over op de koper, zodra
      de goederen worden overgedragen aan de persoon die het transport uitvoert, of het magazijn
      van de verkoper verlaten voor verzending. Bij afhalen door de koper, gaat het risico over op de
      koper op het moment dat de gereedheid tot afhalen is aangegeven. Regel 1 en Regel 2 zijn
      eveneens van toepassing indien de levering in gedeelten plaatsheeft, of als de verkoper verdere
      diensten, bijv. de transportkosten, heeft overgenomen.

§ 6  Eigendomsvoorbehoud

1.   De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper totdat de leveringsprijs en alle
      vorderingen die de verkoper op de koper heeft uit zijn huidige zakelijke relatie, inclusief
      nevenvorderingen en aanspraken op schadevergoeding, volledig zijn voldaan.

2.   De koper bewaart de voorbehouden goederen, zonder daarvoor kosten te berekenen voor
      de verkoper en dient er zorgvuldig mee om te gaan. In het bijzonder dient hij ze tegen
      nieuwwaarde te verzekeren tegen de gebruikelijke risico's,  zoals brand, diefstal en water-
      schade. De koper draagt ​​hierbij zijn aanspraken op schadevergoeding jegens verzekerings-
      maatschappijen of andere tot schadevergoeding verschuldigde partijen, waarop hij recht
      heeft bij bovengenoemde schade, tot de hoogte van de factuurwaarde over aan de verkoper,
      die deze overdracht aanvaardt. Indien overdracht niet is toegestaan, geeft de koper hierbij
      opdracht aan de verzekeraar om eventuele betalingen alleen aan de verkoper te doen.
      Verdere aanspraken van de verkoper blijven onaangetast.

3.   Indien de schuldeisers van de koper ingrijpen, met name door beslag te leggen op de
      goederen waarop het eigendomsvoorbehoud rust, moet de koper de verkoper hiervan
      onmiddellijk schriftelijk op de hoogte brengen en meewerken aan de maatregelen die de
      verkoper heeft genomen om de goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, te
      beschermen. Indien de derde partij niet in staat is om aan de verkoper de gerechtelijke
      en buitengerechtelijke kosten van het doen gelden van de eigendomsrechten van de
      verkoper te vergoeden, is de koper verplicht om de hieruit voortvloeiende schade aan de
      verkoper te vergoeden, tenzij de koper niet verantwoordelijk is voor de omstandigheden
      die hebben geleid tot de tussenkomst door de derde partij. Verdere aanspraken van de
      verkoper blijven onaangetast.

4.   De koper heeft, in het kader van de normale bedrijfsuitoefening, zolang hij aan zijn
      betalingsverplichtingen jegens de verkoper voldoet, het recht van wederverkoop. Worden
      de geleverde goederen door de koper, ondanks het eigendomsvoorbehoud, toch verkocht,
      dan geldt dat ​​hij hierbij, reeds nu, de vorderingen op zijn afnemer of een derde - met alle
      bijkomende rechten - overdraagt aan de verkoper, ongeacht of de geleverde goederen
      zonder of na verwerking werden doorverkocht. De verkoper accepteert de overdracht. De
      overdracht is beperkt tot het bedrag van de factuurwaarde van de voorbehouden goederen.
      Tot het moment van herroeping door de verkoper is de koper echter gerechtigd en verplicht
      om de vorderingen op eigen naam te innen. De verkoper kan van de koper eisen dat hij de
      overdracht aan zijn afnemer bekendmaakt en de verkoper alle informatie geeft die nodig is
      om zijn rechten tegenover de afnemer te doen gelden, alsook de relevante documenten
      overhandigt. De koper machtigt de verkoper hierbij om zijn afnemers zelf op de hoogte te
      brengen van de overdracht. Voor het overige is, zolang het eigendomsvoorbehoud bestaat,
      verpanding, overdracht tot zekerheid of enige andere vervreemding of overdracht van de
      goederen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, niet toegestaan.

5.   De bewerking of ombouw van de geleverde goederen door de koper vindt steeds plaats voor
      de verkoper, zonder dat de verkoper hiervoor enige verplichting aangaat. Indien de geleverde
      goederen worden verwerkt of omgebouwd in andere zaken, die niet van de verkoper zijn,
      verwerft de verkoper hierdoor een mede-eigendom in de nieuwe zaak, in de verhouding tussen
      de waarde van de geleverde goederen (factuurbedrag) en de overige bewerkte zaken op het
      moment van verwerking of ombouw. Voor het overige geldt voor de zaak die door de bewerking
      of ombouw ontstaat hetzelfde als voor de onder voorbehoud geleverde goederen. Het boven-
      staande is ook van toepassing indien de goederen zodanig worden gecombineerd of vermengd
      met andere zaken die niet van de verkoper zijn, dat de verkoper zijn volledige eigendom verliest.

6.   In geval van plichtsverzuim door de koper, in het bijzonder indien hij zijn betalings- of
      verzekeringsverplichtingen niet nakomt, heeft de verkoper het recht om, onverminderd zijn
      overige rechten, de goederen terug te nemen nadat een door de verkoper gestelde redelijke
      termijn is verstreken. Voor terugname is niet vereist dat de verkoper zich uit het contract
      terugtrekt; terugname betekent niet dat de verkoper zich uit het contract terugtrekt, tenzij hij
      dit uitdrukkelijk schriftelijk heeft vermeld. De koper draagt ​​alle kosten die voortvloeien uit de
      terugname van de goederen, tenzij de koper niet verantwoordelijk is voor het plichtsverzuim. De
      verkoper heeft het recht, onverminderd de verplichting van de koper tot schadevergoeding, de
      teruggenomen goederen zo goed mogelijk te gebruiken, door middel van onderhandse verkoop.
      De opbrengst wordt na aftrek van de kosten aan de koper gecrediteerd met zijn totale schuld,
      het eventuele teveel aan opbrengst wordt aan hem uitgekeerd. Verdere aanspraken van de
      verkoper blijven onaangetast.

7.   De verkoper verplicht zich om de hem toekomende zekerheden, op verzoek van de koper, vrij te
      geven voor zover hun waarde de te verzekeren vorderingen met meer dan 10% overschrijdt. De
      keuze van de vrij te geven zekerheden is aan de verkoper.

8.   De koper is verplicht om, zodra hij zijn betalingen heeft stopgezet, de verkoper een lijst te sturen
      van de resterende gereserveerde goederen, zelfs als deze zijn verwerkt, alsook een lijst met
      vorderingen op derde-debiteuren, samen met de factuurkredieten.

9.   Bij leveringen aan andere landen met een ander rechtsstelsel, waarbij deze bepaling van
      eigendomsvoorbehoud niet hetzelfde zekerheidseffect heeft als in de Bondsrepubliek Duitsland,
      kent de koper hierbij aan de verkoper een overeenkomstig zekerheidsrecht toe. Indien hiervoor
      verdere maatregelen nodig zijn, zal de koper al het mogelijke doen om de verkoper direct een
      dergelijk zekerheidsrecht te verlenen. De koper zal meewerken aan alle maatregelen die nodig
      en gunstig zijn voor de effectiviteit en afdwingbaarheid van dergelijke zekerheidsrechten.

§ 7  Materiële en juridische gebreken ("gebreken")

1.   Het recht van de koper bij gebreken veronderstelt, dat hij de goederen bij aflevering heeft
      gecontroleerd, voor zover dit redelijkerwijs verwacht kan worden door middel van
      proefverwerking of proefgebruik, en dat hij eventuele gebreken onmiddellijk, uiterlijk binnen
      8 dagen na levering van de goederen, schriftelijk aan de verkoper heeft gemeld. Verborgen
      gebreken dienen onmiddellijk, uiterlijk binnen 8 dagen na ontdekking ervan, schriftelijk aan
      de verkoper te worden gemeld. De koper moet de gebreken bij de melding aan de verkoper
      schriftelijk omschrijven. Bij het plannen, bouwen, monteren, aansluiten, installeren, in
      bedrijf stellen, bedienen en onderhouden van de goederen dient de koper zich tevens te
      houden aan de specificaties, instructies, richtlijnen en voorwaarden in de technische
      informatie, montage-, bedienings- en gebruiksinstructies en andere documenten van de
      individuele goederen. In het bijzonder dient hij ook onderhoudswerkzaamheden uit te voeren
      en deze vast te leggen in een protocol en verder de aanbevolen onderdelen te gebruiken.
      Aanspraken bij gebreken als gevolg van het niet nakomen van deze verplichting zijn uitgesloten.

2.   In geval van gebreken heeft de koper recht op nakoming van de verplichtingen door, naar keuze
      van de verkoper, het gebrek te laten verhelpen of te vervangen door nieuw te leveren goederen
      vrij van gebreken. De noodzakelijke uitgaven, zoals loon-, materiaal-, transport- en reiskosten,
      komen voor rekening van de verkoper. Vervangen onderdelen worden eigendom van de verkoper
      en moeten naar de verkoper worden teruggestuurd.

3.   Lukt het niet om de aanvullende prestaties te bieden, of is de verkoper hiertoe niet bereid, dan
      kan de koper, ongeacht eventuele aanspraken op schadevergoeding of onkostenvergoeding,
      het contract opzeggen of de te betalen prijs verlagen. Herroeping is met name uitgesloten in
      geval van onbeduidende afwijking van de overeengekomen kwaliteit of onbeduidende aantasting
      van de bruikbaarheid van de goederen.

4.   Bij natuurlijke slijtage en bij beschadigingen die zijn terug te voeren tot onoordeelkundige
      behandeling, montage, gebruik of opslag, of tot niet deugdelijk uitgevoerde wijzigingen of
      reparaties aan de goederen door de koper of derden, is aansprakelijkheid voor gebreken
      uitgesloten. Eveneens uitgesloten van de aansprakelijkheid voor gebreken zijn klachten
      na het snijden of andere bewerking van de geleverde goederen, tenzij het gebrek pas
      tijdens het snijden of bewerken aan het licht komt. Artikel 7 (1) van deze leverings- en
      betalingsvoorwaarden blijft onaangetast.

5.   De verkoper biedt op geen enkele manier garantie, in het bijzonder geen kwaliteits- of duurzaam-
      heidsgaranties, tenzij in individuele gevallen schriftelijk anders is overeengekomen.

6.   Claims wegens gebreken verjaren na twaalf maanden, tenzij aan het einde van de
      toeleveringsketen (eindklant is consument) een aankoop van consumptiegoederen plaatsvindt.
      Als de gebrekkige goederen, in overeenstemming met hun normale gebruik, zijn toegepast in
      een gebouw en ze hebben de gebrekkigheid van dat gebouw veroorzaakt of als er sprake is van
      een gebrek aan een gebouw, dan is de verjaringstermijn vijf jaar. De verjaringstermijn van één
      jaar is ook van toepassing op vorderingen die voortvloeien uit onrechtmatige daad op grond van
      een gebrek in de goederen. De verjaringstermijn begint met het leveren van de goederen. De
      verjaringstermijn van één jaar is niet van toepassing op de onbeperkte aansprakelijkheid van
      de verkoper voor schade door schending van een garantie of door letsel aan leven, ledematen
      of gezondheid, wegens opzet en grove nalatigheid en voor productdefecten, of indien de
      verkoper een aankooprisico heeft aangenomen.

§ 8  Aansprakelijkheid van de verkoper

1.   De verkoper is onbeperkt aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een inbreuk op
      een garantie of van letsel aan leven, ledematen of gezondheid. Hetzelfde geldt voor opzet
      en grove schuld, of indien de verkoper een inkooprisico heeft aangegaan. De verkoper is
      alleen aansprakelijk voor lichte nalatigheid als essentiële verplichtingen worden geschonden
      die voortvloeien uit de aard van het contract en die van bijzonder belang zijn voor het
      bereiken van het doel van het contract. In het geval van een schending van dergelijke
      verplichtingen, wanbetaling of onmogelijkheid, is de aansprakelijkheid van de verkoper
      beperkt tot dergelijke schade, waarvan het optreden doorgaans kan worden verwacht in
      het kader van dit contract. Verplichte wettelijke aansprakelijkheid voor productdefecten
      blijft onaangetast.

2.   Indien de aansprakelijkheid van de verkoper is uitgesloten of beperkt, geldt dit ook voor de
      persoonlijke aansprakelijkheid van zijn werknemers, vertegenwoordigers en plaats-
      vervangende agenten.

§ 9  Overmacht

1.   Indien de verkoper door overmacht gehinderd wordt om zijn contractuele verplichtingen na
      te komen, in het bijzonder het leveren van de goederen, wordt de verkoper ontheven van de
      verplichting tot nakoming, voor de duur van de belemmering en een redelijke opstarttijd daarna,
      zonder tot schadevergoeding aan de koper verplicht te zijn. Hetzelfde geldt, indien het voor de
      verkoper onredelijk moeilijk of tijdelijk onmogelijk is om zijn verplichtingen na te komen, als
      gevolg van onvoorziene omstandigheden waarvoor de verkoper niet verantwoordelijk is, zoals
      in het bijzonder arbeidsconflicten, officiële overheidsmaatregelen, energietekort, leverings-
      belemmeringen bij een leverancier, of significante bedrijfsstoringen. Dit geldt ook als deze
      omstandigheden zich voordoen bij een toeleverancier. Voor zover de verkoper is ontslagen van
      de leveringsverplichting, betaalt de verkoper de door de koper reeds betaalde voorschotten
      terug..

2.   De verkoper heeft het recht om zich na een redelijke termijn uit de overeenkomst terug te
      trekken, als een dergelijke belemmering meer dan twee maanden duurt en de verkoper als gevolg
      van de belemmering niet langer geïnteresseerd is in het nakomen van de overeenkomst. Op
      verzoek van de koper zal de verkoper na de deadline verklaren of hij gebruik zal maken van zijn
      herroepingsrecht, of de goederen binnen een redelijke termijn zal leveren.

§ 9  Slotbestemmingen

1.   De plaats van uitvoering voor alle diensten is de vestigingsplaats van de verkoper.

2.   Als de koper een handelaar is in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel (HGB),
      een rechtspersoon van publiek recht, of een speciaal fonds van publiek recht, geldt voor alle
      geschillen die voortvloeien uit de zakelijke relatie, uitsluitend de jurisdictie van de rechtbank
      in de vestigingsplaats van de verkoper.

3.   Op de contractuele relatie is het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing,
      met uitzondering van het Verdrag van de Verenigde Naties inzake internationale
      koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (CISG).

      >>Download de leverings- en betalingsvoorwaarden